ALGEMENE HUURVOORWAARDEN | Maison Agora

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden voor een huurovereenkomst betreffende Maison Agora, 14 Place Eglise Côme et Damien, 24370 Simeyrols, Frankrijk. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als huurder. Lees deze daarom goed door.

Begripsbepalingen

 1. Huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.
 2. Verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.
 3. Huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder, waarvan onderhavige voorwaarden deel uit maken.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen verhuurder en huurder, en waarvan onderhavige voorwaarden onderdeel uitmaken.
 5. Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.
 6. Aanbetaling: deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.
 7. Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf betaalt aan de verhuurder voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
 8. Vakantiehuis: Maison Agora.
 9. Maison Agora: vakantiehuis gevestigd aan 14 Place Eglise Côme et Damien, 24370 te Simeyrols, Frankrijk.
 10. Website: de website van Maison Agora: https://www.maisonagora.com.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en toeristenbelasting.
 2. De boeking is inclusief gas, elektriciteit, water, beddengoed, handdoeken, theedoeken, badlakens voor bij het zwembad.
 3. Aanvullende kosten, zoals bijvoorbeeld schoonmaakkosten of borg, zullen tijdig voor het sluiten van de huurovereenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in de offerte apart worden weergegeven.
 4. De eindschoonmaakkosten van € 200 zijn verplicht.
 5. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De verhuurder kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige info op de website en in andere materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten.

Toestandkoming Huurovereenkomst

 1. Een boekingsaanvraag voor Maison Agora kan worden ingediend via de website of via e-mail, waarna de huurder een aanbod en de daarbij behorende prijzen ontvangt. Indien de huurder het aanbod wenst te accepteren, zal een verzoek om een aanbetaling worden gedaan, die de huurder binnen 8 dagen dient te betalen – of direct indien via de website.
 2. Na ontvangst van de aanbetaling door de verhuurder wordt de boekingsaanvraag een boekingsbevestiging en komt de huurovereenkomst tot stand. Indien de huurder wenst te annuleren nadat de boeking is bevestigd, zijn derhalve annuleringskosten verschuldigd.
 3. Enkel de personen die door de huurder vermeld zijn bij het aangaan van de huurovereenkomst mogen verblijven in Maison Agora. Indien de verhuurder constateert dat er meer personen verblijven in Maison Agora (of elders op het terrein van het Maison Agora zoals in tenten of caravans) dan vermeld en overeengekomen, is de verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen en huurder (en bijbehorende personen) te laten verwijderen, zonder dat de huurder recht heeft op (gedeeltelijke) teruggave van de huursom, of een toeslag van € 100 per gast per nacht te rekenen, ter beoordeling van de verhuurder.
 4. De aantal vermelde en overeengekomen personen omvat alle personen ongeacht leeftijd.
 5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de huurovereenkomst door de huurder onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de verhuurder het recht om pas aan zijn verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 6. Indien de verhuurder door overmacht of verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal de verhuurder de huurder hiervan zo snel mogelijk per e-mail in kennis stellen. De verhuurder verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Uitvoering Huurovereenkomst

 1. De verhuurder is verantwoordelijk voor de informatie, omschrijving en afbeeldingen van Maison Agora op de website.
 2. De verhuurder zorgt ervoor dat de relevante informatie over Maison Agora wordt verstrekt op de website en dat deze informatie waarheidsgetrouw is. Het kan echter voorkomen dat Maison Agora iets afwijkt van de omschrijving, bijvoorbeeld vanwege aanpassingen aan het huis in de afgelopen tijd.
 3. Mocht bepaalde informatie of kenmerken van het huis echt essentieel zijn voor de huurder, dan is het de verantwoordelijkheid van de huurder om dit vooraf te verifiëren.
 4. Gedurende de huurperiode en het verblijf in Maison Agora dient de huurder zich te houden aan de huisregels in Bijlage 1.
 5. De verhuurder en/of de gastvrouw kan in aanvulling op de huisregels in Bijlage 1 tevens aanvullende huisregels stellen aan de huurder.

Herroepingsrecht en Annuleren

 1. Het wettelijke herroepingsrecht (bedenktermijn van 14 dagen) is uitgesloten voor huurovereenkomsten aangezien dit de huur van accomodaties met een specifieke datum of periode betreft.
 2. Indien de huurder de gemaakte boeking wil annuleren, dan dient de huurder dit per e-mail kenbaar te maken aan de verhuurder. De datum waarop de annulering is ontvangen bepaalt welk deel van de huursom verschuldigd is, bij wijze van annuleringskosten:

Annulering gedaan meer dan 42 dagen voor aanvang huurperiode: 30% van de totale huursom (borg wordt terugbetaald).

Annulering gedaan 29-42 dagen voor aanvang huurperiode: 50% van de totale huursom (borg wordt terugbetaald).

Annulering gedaan 0-28 dagen voor aanvang huurperiode: 100% van de totale huursom (borg wordt terugbetaald).

 1. Indien de huurder na annuleren recht heeft op geld terug, dan dient de verhuurder dit bedrag binnen 8 dagen na annuleren terug te betalen aan de huurder.

Betaling

 1. De huursom (inclusief borg) wordt geheel via de bank voldaan.
 2. Indien de huurder meer dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode boekt, dient de huurder op het moment van boeking een aanbetaling van 30% van de huursom te voldoen, waarna de huurder een huurovereenkomst ontvangt en de boeking is bevestigd.
 3. Het resterende huurbedrag dient uiterlijk 8 weken voor aankomst betaald te worden.
 4. Indien de huurder minder dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode boekt, dan dient op aanvraag direct de volledige huursom en borg te worden voldaan.
 5. Bij - na 1e herinnering - niet nakomen van de betalingsverplichting, komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 6. Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. De borgsom van € 500 wordt toegevoegd aan het resterende huurbedrag en zal na afloop van de huurperiode worden terugbetaald.
 2. De verhuurder heeft echter het recht om kosten in te houden op de borgsom indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving, alsmede voor aanvullende schoonmaak- en servicekosten die niet tijdens het verblijf zijn verrekend.
 3. Maison Agora wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld.
 4. Onder schade wordt in beginsel verstaan de kosten van herstel, en indien herstel niet mogelijk is, de kosten van vervanging.
 5. De eindcontrole op schades wordt direct na het vertrek van de huurder gedaan.

Klachtenprocedure

 1. De huurder kan klachten over Maison Agora indienen bij de verhuurder. De verhuurder zal met de huurder bespreken welke oplossing gewenst is en of dit realistisch is. De huurder dient de klachten en/of problemen (blokkades, lekkages, enz.) zo snel mogelijk na het ontdekken ervan te melden bij de verhuurder om deze in staat te stellen het probleem op te lossen. De verhuurder doet zijn best om gegronde klachten zo snel mogelijk op te lossen voor de huurder.
 2. Indien een klacht niet is opgelost tegen het einde van de huurperiode, dan dient de huurder de klacht tevens binnen 7 dagen na einde van de huurperiode schriftelijk in te dienen bij de verhuurder.
 3. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Aansprakelijkheid

 1. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij/zij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld. Vastgestelde schade wordt in rekening gebracht.
 2. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 3. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of mede-huurders en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in Maison Agora of omliggende tuin.
 4. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n) of op het terrein bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde of op het terrein van Maison Agora voor eigen risico van de eigenaar een/of belanghebbende.
 5. De huurder en/of mede-huurders en/of bezoek zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en gedrag. De verhuurder wijst iedere aansprakelijkheid af voor ongevallen, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens het verblijf in Maison Agora of omliggend terrein.
 6. Voor zover wettelijk is toegestaan, is de verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen of uitval van elektrische, mechanische of andere apparatuur of goederen, inclusief het verhuurde huis zelf en het zwembad, maar zal zich inspannen om tot herstel over te gaan binnen een redelijke tijd. Geen vergoeding of korting wordt verleend voor de tijd waarin deze apparatuur of goederen niet gebruikt kunnen worden.
 7. Evenzo zullen er geen restituties zijn voor slecht weer of enige overlast veroorzaakt door de natuurlijke elementen van de locatie, zoals vliegende insecten, ongedierte of de dierenpopulatie.
 8. Voor overlast afkomstig van buiten het gehuurde (zoals geluidsoverlast) is de verhuurder eveneens niet aansprakelijk.
 9. Enige in de huurovereenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de verhuurder.
 10. Indien de verhuurder toch aansprakelijk is jegens de huurder, dan is de vergoeding beperkt tot maximaal het door de huurder aan de verhuurder betaalde bedrag.
 11. De huurder en eventuele andere personen die verblijven in Maison Agora dienen gedurende het verblijf een passende aansprakelijkheids-, ongevallen- en gezondheidsverzekering te hebben. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet hebben van een gepaste verzekering.

Gezelschapsdieren

 1. Om gezelschapsdieren mee te nemen, heeft u toestemming van de verhuurder nodig. Weigeren van toestemming geeft de huurder niet het recht de boeking kosteloos te annuleren.
 2. Indien toestemming is verleend, mag u het maximale aantal gezelschapsdieren meenemen zoals vermeld in de huurovereenkomst en gelden de volgende regels voor het gezelschapsdier(en):

De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van het gezelschapsdier(en), inclusief eventuele schade jegens of claims van de verhuurder of derden.

De aanwezigheid van een gezelschapsdier kan voor extra schoonmaakkosten zorgen (vuil inloop, vloeren, haarverlies, geur, extra luchting van ruimten, etc.). Indien er extra kosten zijn, zullen deze aan de huurder worden doorberekend en worden ingehouden op de borg.

Vanzelfsprekend is het hierbij niet toegestaan dat gezelschapsdieren zich op de zitbanken en/of bedden bevinden, of in het zwembad.

Elk gezelschapsdier dient vrij van vlooien te zijn.

Eventuele uitwerpselen dienen door de huurder verwijderd te worden uit de tuin of gebied rondom Maison Agora.

Aankomst- en Vertrektijden

 1. De aankomsttijd is vanaf 16:00 uur in de middag.
 2. De vertrektijd is uiterlijk 10:00 uur ’s morgens.
 3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
 4. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en Verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van de verhuurder en de gastvrouw na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.
 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.

Disclaimer

 1. Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven door een email te sturen naar Judith@tattuon.com. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.
 2. Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij links en tips. De verhuurder is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Maison Agora

Judith van Bergen

judith@tattuon.com

Mobiel: +31 6 30315487

--------------------------------------------------------------

BIJLAGE I: HUISREGELS

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die bij Maison Agora en het bijhorende terrein gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. Op deze manier kunnen wij het verblijf in Maison Agora zo prettig mogelijk laten verlopen voor onze gasten en de omgeving.

Gedragsregels

 1. Gedurende de huurperiode dient de huurder en alle aanwezigen zich te gedragen als van een goed huurder mag worden verwacht. Dat betekent onder andere geen schade of (geluids)overlast veroorzaken voor derden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het Maison Agora te gebruiken ter gelegenheid van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten en andere drinkpartijen.
 2. Roken of vapen binnenshuis is niet toegestaan.
 3. Indien de huurder of de bij de huurder behorende personen deze huisregels van Bijlage 1 overtreden, dan is de verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst te beëindigen en de personen te laten verwijderen uit het vakantiehuis. De huursom wordt niet terugbetaald.Zwembad

Maison Agora beschikt over een verwarmd zwembad, dat gebruikt kan worden in de maanden juni-september. De verhuurder is echter gerechtigd om het zwembad in de overige maanden te sluiten. Dit is geen grond voor restitutie van (een deel van) de huursom. Indien de huurder er zeker van wil zijn dat het zwembad geopend is in de betreffende huurperiode, dan dient de huurder dit bij de verhuurder te verifiëren.

Het zwembad voldoet aan de gestelde beveiligingsrichtlijnen. Er wordt echter geen toezicht gehouden door derden gedurende het verblijf. Het is dan ook altijd de verantwoordelijkheid van de huurder om normale voorzichtigheid in acht te nemen bij het gebruik van het zwembad. In het bijzonder dienen ouders adequaat toezicht te houden op kinderen die het zwembad gebruiken en/of als het zwembad open is.

Indien er een defect aan het zwembad wordt geconstateerd dat mogelijk gevaarlijk is, dan dient de huurder dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder.

Het gebruik van een zwembad is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de huurder. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade of letsel dat is ontstaan door gebruik van het zwembad.

De huurder dient ervoor te zorgen dat er geen (vloei)stoffen in het zwembad belanden. Als er door toedoen van de huurder toch (vloei)stoffen in het zwembad belanden waardoor het zwembad gereinigd dient te worden, dan dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder. De verhuurder kan de eventuele schoonmaakkosten in rekening brengen bij de huurder.

Schade

Indien er tijdens het verblijf iets is beschadigd (zoals het breken van glas of kapot gaan van een stoel), dan dient de huurder dit zo snel mogelijk te melden aan de verhuurder.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan, in of rondom Maison Agora die gedurende het verblijf is ontstaan door toedoen van de huurder of de personen die met de huurder in Maison Agora verblijven. Dit betreft onder andere schade aan inboedel zoals meubels of servies, schade aan het vakantiehuis zelf zoals gebroken ramen, maar ook brandschade of waterschade. Onder schade wordt in beginsel de kosten van herstel verstaan, en indien herstel niet mogelijk is de kosten van vervanging.

De huurder en eventuele andere personen die verblijven in Maison Agora dienen gedurende het verblijf een passende aansprakelijkheids-, ongevallen- en gezondheidsverzekering te hebben. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet hebben van een gepaste verzekering.

Parkeren

 1. Voertuigen worden geparkeerd op het grasveld voor het huis, links en rechts van het kleine blauwe hek.
 2. Parkeer alstublieft niet op het pad aan de rechterkant van het huis dat naar het bos leidt. Dit is een openbare weg en moet vrij zijn van obstakels.
 3. Parkeren in de tuin is niet toegestaan, aangezien dit de ondergrondse septic tank zal beschadigen die zich bij de grote blauwe poort bevindt.

Schoonmaak en Linnengoed

 1. Er is geen schoonmaakdienst tijdens het verblijf.
 2. Indien de huurder wel graag schoonmaak wil tijdens het verblijf, kan dit vooraf worden aangevraagd bij de verhuurder, voor een bijkomende vergoeding en onder voorwaarde van beschikbaarheid.
 3. Beddengoed en handdoeken (inclusief theedoeken en strandlakens) zijn bij de huurprijs inbegrepen.
 4. Als u 2 weken of langer boekt, ontvangt u elke zaterdag schoon beddengoed en handdoeken.
 5. Handdoeken of beddengoed mogen niet buiten het huis worden gebruikt en de badhanddoeken mogen niet buiten het terrein van Maison Agora worden gebruikt.

Was drogen

 1. Droog geen spullen in huis, maar gebruik de waslijn achter in de tuin of de waslijn bij het houthok. Droog spullen indien nodig op een droogrek in de glazen serre.

Open haard en Houtkachel

 1. De huurder en de bij de huurder behorende personen moeten ervoor zorgen dat eventuele vuren gedoofd zijn voordat ze het huis verlaten of naar bed gaan.

Water en Septisch systeem

 1. Het huis heeft een septic tank als waterzuiveringssysteem.
 2. Het septische systeem is zeer effectief; het zal echter verstopt raken als er onjuist materiaal wordt doorgespoeld. Spoel niets anders dan toiletpapier door. Producten voor vrouwelijke hygiëne mogen nooit worden doorgespoeld.

Waterontharder

 1. Het vakantiehuis is uitgerust met een waterontharder.
 2. Gebruik daarom maar een kleine hoeveelheid wasmiddel in de wasmachine. Dit voorkomt overmatige zeepproductie en is beter voor het milieu.
 3. Ook is het niet nodig om vaatwasserzout toe te voegen aan de vaatwasser.

Open vuur verboden

 1. Maak geen vuur in de tuin van Maison Agora of in de nabije omgeving. De lokale autoriteiten hebben alle soorten vuur tussen mei en oktober verboden vanwege de droogte in het zomerseizoen en eventuele risico's.
 2. Voelt u alstublieft vrij om in plaats daarvan de barbecue van Maison Agora te gebruiken.

Oplevering, Eindinspectie & Borg

 1. Bij het uitchecken dient de huurder ervoor te zorgen dat het vakantiehuis wordt achtergelaten in de staat waarin het werd aangetroffen bij aankomst.
 2. Bij het uitchecken mag de huurder aanwezig zijn en meewerken met de eindinspectie door de verhuurder en/of de gastvrouw. Tijdens de eindinspectie wordt beoordeeld of er sprake is van schade of benodigde schoonmaak, en zo ja wat de kosten daarvan zijn. Indien de huurder het vakantiehuis heeft verlaten voor de eindinspectie, dan is de verhuurder en/of de gastvrouw gerechtigd om zelfstandig de eindinspectie te verrichten. De bevindingen van de verhuurder en/of de gastvrouw zijn definitie.
 3. Indien blijkt dat er schade is of er aanvullende schoonmaak nodig is, dan dient de huurder deze kosten te vergoeden. De verhuurder is gerechtigd om deze kosten te verrekenen met de borg. Indien deze kosten meer bedragen dan de borg, dan dient de huurder deze kosten binnen 8 dagen na de eindinspectie te betalen aan de verhuurder.
 4. Indien er bij de eindinspectie geen schade is geconstateerd en geen aanvullende schoonmaak nodig is, dan krijgt de huurder de betaalde borg terug binnen 14 dagen na einde van de huurperiode op het door de huurder opgegeven rekeningnummer.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in Maison Agora.